Đưa hình ảnh trong trích dẫn về dạng URL (phpBB3)

May 29, 2012
Mặc định trong diễn đàn phpBB3, khi thành viên trả lời 1 bài viết có chứa hình ảnh với dạng kèm trích dẫn sẽ làm hình ảnh trong trích dẫn chiếm không gian 1 cách vô ích và gây khó chịu cho người xem.
Dưới đây là hướng dẫn chuyển đổi những hình ảnh có trong trích dẫn sẽ đưa hết về dạng URL của hình ảnh đó.
1. Đầu tiên, các bạn mở file includes/message_parser.php, tìm đoạn mã bên dưới: (bấm Ctrl+F để tìm)
// we have found a closing tag
$out .= array_pop($close_tags) . ']';
$tok = '[';
$buffer = '';
Chèn đoạn mã dưới này vào sau đoạn mã vừa tìm được:
// Convert quoted images to url MOD
// Quick-Checks first:
if (!sizeof($close_tags) && stripos($out, '[img]') !== false)
{
$out_temp = substr($out, 0, $first_quote_pos - 1);
$out = substr($out, $first_quote_pos - 1);
$out = preg_replace('#\[url=\n*(.*(jpg|jpeg|gif|png|bmp))\n*\]\n*\[img\]\n*(.*)\n*\[/img\]\n*\[/url\]#iU', '[ [url=$1]' . $user->lang['IMAGE'] . '[/url] ]', $out);
$out = preg_replace('#\[url=\n*(.*)\n*\]\n*\[img\]\n*(.*)\n*\[/img\]\n*\[/url\]#iU', '[ [url=$1]' . $user->lang['IMAGE'] . '[/url] ]', $out);
$out = preg_replace('#\[img\]\n*(.*)\n*\[/img\]#iU', '[ [url=$1]' . $user->lang['IMAGE'] . '[/url] ]', $out);
$out = $out_temp . $out;
}
//end Convert quoted images to url MOD
2. Tiếp tục, tìm đoạn mã bên dưới:
// the buffer holds a valid opening tag
if ($config['max_quote_depth'] && sizeof($close_tags) >= $config['max_quote_depth'])
Chèn đoạn mã dưới này vào trước đoạn mã vừa tìm được:
// Convert quoted images to url MOD
if (!sizeof($close_tags))
{
$first_quote_pos = strlen($out);
}
// end Convert quoted images to url MOD
3. Lưu file này lại
4. Vào ACP chọn "Dọn sạch bộ nhớ đệm" nữa là xong!
Chúc các bạn thành công!
  1. Anonymous Bài viết hay quá! =D>