BBCode button Ẩn/Hiện nội dung (phpBB3)

October 31, 2012
BBcode Show Hide Button phpBB3
BBcode này sẽ giúp các bạn dễ dàng thu gom phần nội dung bài viết 1 cách gọn gàng hơn với những bài viết quá dài.
Cách sử dụng thẻ BBCode:
[Hide]{INTTEXT}[/Hide]
Mã HTML thay thế:
<div>
<div>
<input type="button" value="Xem" style="width:75px;font-size:10px;margin:0px;padding:0px;" onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = '&#7848;n'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Xem'; }">
</div>
<div>
<div style="display: none;">
{INTTEXT}
</div>
</div>
</div>
Hướng dẫn sử dụng thẻ BBCode:
[Hide]Đặt nội dung muốn ẩn vào đây[/Hide]
Hướng dẫn: Khi soạn thảo văn bản, bạn hãy đặt nội dung muốn ẩn vào 2 thẻ Hide là được.
Ví dụ:
[Hide]DoPhuQuy's Blog[/Hide]
Kết quả:

DoPhuQuy's Blog